English

图解无线中继网桥

2015-12-02

       无线网桥和无线中继的区别

       无线网桥,是利用无线传输方式实现在两个或多个网络之间搭起通信的桥梁。 无线中继,是无线AP在网络连接中起到中继的作用,能实现信号的中继和放大,从而延伸无线网络的覆盖范围。

11.jpg

       无线中继网桥功能介绍

       信锐支持的无线中继网桥功能,是无线中继和无线网桥的结合体,无线中继AP的以太网口可以再接有线交换机,实现延伸无线网络的覆盖范围的同时扩展局域网。

22.jpg

返回顶部
隐藏或显示